BASES LEGALS

BASES DEL SORTEIG DE 30.000 ENTRADES PER A LES PORTES OBERTES A LA SAGRADA FAMÍLIA ELS DIES 20, 21 I  23 DE SETEMBRE DEL 2019

La Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la SAGRADA FAMÍLIA, amb domicili a Barcelona, al carrer de Mallorca, número 401, CP 08013 amb CIF núm. G58302928 (en endavant, «SAGRADA FAMÍLIA»), organitza un sorteig per regalar 30.000 entrades per a les PORTES OBERTES que tindran lloc els dies 20, 21 i 23 de setembre, de les 16 fins a les 20  h (en endavant, «el Sorteig»), el qual es regirà per les BASES següents:

NOTA IMPORTANT: Les Portes Obertes d’enguany no són en dates consecutives.

El dia 22 de setembre la Sagrada Família acull el Misteri de la Selva, el drama sacre més antic d'Europa, que enguany celebra el seu 40è aniversari.


1– Participants

El Sorteig està dirigit a totes les persones majors d’edat residents a Espanya, nacionals amb DNI, així com a persones estrangeres amb targeta de residència i majors de divuit anys.

                                                                                                                                 

2– Període de participació

El període de participació en la promoció és des del 12 de setembre del 2019 a les 10 h fins al 16 de setembre a les 10 h. Aquest període podrà ser ampliat o reduït per part de la SAGRADA FAMÍLIA, fet que es comunicaria al lloc web i a les xarxes socials de la SAGRADA FAMÍLIA.

 

3– Procediment de participació i Sorteig

Durant el període de participació indicat en la base segona, les persones interessades podran participar en el Sorteig si es registren en el formulari d’inscripció de Koobin, l’enllaç del qual és al Facebook i al lloc web oficial de la SAGRADA FAMÍLIA. En aquest formulari, les persones interessades hauran d’introduir obligatòriament les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon, població, data de naixement i DNI) per poder participar en el Sorteig. A continuació s’haurà d’escollir el dia i la franja horària en què es vol realitzar la visita durant les Jornades de Portes Obertes 2019.

Les dades facilitades per les persones participants no es publicaran, a excepció dels noms de les persones guanyadores el dia del Sorteig (16 de setembre).

La finalitat del tractament és la correcta gestió del Sorteig: organització i realització, publicació de les persones guanyadores, lliurament de premis i enviament d’enquestes de satisfacció a les persones participants i/o guanyadores.

Només s’admetrà una participació per persona.

Amb totes les persones participants que s’hagin inscrit, s’elaborarà una llista en què constaran ordenades per data i hora d’inscripció. A cada persona participant se li assignarà un nombre ordinal, començant la numeració pel número u i seguint en ordre ascendent, fins al nombre total de persones participants que hagin complert el que s’estableix en aquestes bases durant la vigència d’aquesta promoció.

El Sorteig es realitzarà el dia 16 de setembre mitjançant un sistema aleatori amb certificat garantit per l'aplicació Easypromos. S’escolliran 7.500 persones guanyadores, que tindran dret a quatre entrades (entrega total de 30.000 entrades).

Nota important

  1. Si guanyes, accediràs en la franja horària que hagis escollit, però l’hora exacta d’accés es determinarà per sorteig i te la indicarem a les entrades que rebràs per correu electrònic.
  2. Cada persona guanyadora obtindrà quatre entrades.
  3. Et recordem que les teves entrades no són nominals. És a dir, es poden donar o regalar, però queda totalment prohibida la seva venda.
  4. Les dates de les Jornades Portes Obertes d’enguany no són consecutives (20, 21 i 23). El dia 22 de setembre la Sagrada Família acull el Misteri de la Selva, el drama sacre més antic d'Europa, que enguany celebra el seu 40è aniversari.

 

4– Premi

El premi consisteix en quatre entrades no nominals per poder visitar la SAGRADA FAMÍLIA entre els dies 20, 21 i 23 de setembre, amb motiu de les PORTES OBERTES.

Els infants a partir de tres anys necessiten entrada pròpia.

 

5– Publicació i avís de persones guanyadores

La Sagrada Família publicarà la llista de persones guanyadores al lloc web i a les xarxes socials, i Koobin els enviarà les entrades per correu electrònic.

 

6– Procés per a la inscripció al Sorteig

Entra al lloc web o al perfil de Facebook de la Sagrada Família. Segueix les instruccions per arribar a la plataforma Koobin (plataforma oficial d’entrades).

 

Passos per fer inscripcions:

1- Entra a l’enllaç: www.sagradafamilia.org o a Facebook (https://www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia/) i segueix les instruccions.

2 - Entra a Koobin i emplena el formulari amb les teves dades.

3- Selecciona el dia (20, 21 o 23 de setembre) i la franja horària (de 16 a 18 h o de 18.15 a 20 h).

NOTA IMPORTANT:

    Si guanyes, accediràs en la franja horària que has escollit, però l'hora exacta d'accés s'indicarà a les entrades que rebràs per correu electrònic.

    Cada persona guanyadora obtindrà quatre entrades.

4- Confirma la inscripció.

Un cop finalitzat el procés, rebràs un correu confirmant la teva inscripció.

En cas d'incidència tècnica: si durant el procés d'obtenció d'entrades tens cap problema tècnic, et pots adreçar a helpdesk@koobin.com o truca al 972 183 393.

Per a qualsevol pregunta referent a les Portes Obertes, pots adreçar-te al correu electrònic portesobertes2019@sagradafamilia.org o trucar al telèfon 93 208 04 14

 

7-Autorització relativa als drets d’imatge de les persones guanyadores
L’acceptació del premi per part de les persones guanyadores del Sorteig implica expressament l’autorització gratuïta perquè la SAGRADA FAMÍLIA pugui fotografiar-les i/o enregistrar-les durant la seva assistència a la visita i, amb l’objectiu de fer difusió de les activitats dutes a terme per la SAGRADA FAMÍLIA, publicar les fotografies o el material audiovisual enregistrat a Internet, xarxes socials i mitjans de comunicació (tant en format paper com en format digital).

 

8– Dades personals

Informació detallada de protecció de dades referent a les dades de les persones participants en el Sorteig.
Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA - CIF: G58302928
Adreça postal: C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)
Telèfon: 932 080 414
Adreça de correu electrònic: 
dades@sagradafamilia.org
Delegat de protecció de dades: dpo@sagradafamilia.org
Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

La finalitat del tractament és la correcta gestió del Sorteig: organització i realització, publicació de les persones guanyadores, lliurament de premis i enviament d’enquestes de satisfacció a les persones participants i/o guanyadores.  Així mateix, en cas que donis el teu consentiment, també farem servir les teves dades per enviar-te informació sobre altres activitats que organitzem i que puguin ser del teu interès.

Les fotografies i vídeos que es realitzin durant la visita es podran utilitzar per dur a terme accions de màrqueting que consisteixen a difondre les activitats organitzades per la SAGRADA FAMÍLIA.

Quant de temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no en sol·licitis la supressió. En qualsevol cas, es mantindran el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment de la persona interessada.

La base legal per a l’enviament d’informació sobre altres activitats que organitzem també és el consentiment. La retirada d’aquest consentiment no condicionarà, en cap cas, que puguis accedir al premi.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
Les teves dades es comunicaran als proveïdors contractats per dur a terme el Sorteig, els quals actuaran en qualitat d’encarregats de tractament: Easypromos SL, KoobinEvent SL i Saramba Studio SL.
Així mateix, els noms i cognoms de les persones guanyadores es publicaran a Internet, per la qual cosa qualsevol persona podria conèixer que has estat guanyador o guanyadora del Sorteig.
Les fotografies i vídeos de la visita es podran publicar a Internet, xarxes socials i mitjans de comunicació (tant en format paper com en format digital).
No es preveu comunicar dades a altres tercers, tret d’obligació legal.
Quins són els teus drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA està tractant o no dades personals que la concerneixen.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, excepte en cas de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.
Com pots exercir els teus drets?
Mitjançant un escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o un document identificatiu equivalent, dirigit a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA).
També pots exercir els teus drets enviant un correu electrònic, amb signatura electrònica reconeguda, a
dades@sagradafamilia.org i incloent a l’assumpte la referència «Protecció de dades».
Quines vies de reclamació hi ha?
Si consideres que els teus drets no s’han atès adequadament, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (
https://www.aepd.es/).

 

9– Acceptació de les bases
Totes les persones participants en el Sorteig, pel simple fet de participar-hi, accepten aquestes bases.

 

10– Altres consideracions
La SAGRADA FAMÍLIA es reserva el dret de modificar o cancel·lar les condicions del Sorteig durant el seu desenvolupament per circumstàncies alienes a la gestió de l’esdeveniment.
Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola. La SAGRADA FAMÍLIA i les persones participants de la promoció se sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi fur, a Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que es pogués generar entre ambdós.


A Barcelona, 28 de maig del 2019