Autorització relativa als drets d’imatge de les persones guanyadores

L’acceptació del premi per part de les persones guanyadores del Sorteig implica expressament l’autorització gratuïta perquè la SAGRADA FAMÍLIA pugui fotografiar-los i/o enregistrar-los durant la seva assistència al concert i, amb l’objectiu de fer difusió de les activitats dutes a terme per la SAGRADA FAMÍLIA, publicar les fotografies o el material audiovisual enregistrat a Internet, xarxes socials i mitjans de comunicació (tant en format paper com en format digital)

 

Dades personals

Informació detallada de protecció de dades referent a les dades de les persones guanyadores del Sorteig

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

  • Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA - CIF: G58302928
  • Adreça postal: C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)
  • Telèfon: 932 080 414
  • Adreça de correu electrònic: dades@sagradafamilia.org
  • Delegat de protecció de dades: dpo@sagradafamilia.org

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

La finalitat del tractament és permetre que puguis accedir al premi, així com, en cas que donis el teu consentiment, enviar-te informació sobre altres activitats que organitzem i que puguin ser del teu interès.

Les fotografies i vídeos que es realitzin durant el concert es podran utilitzar per dur a terme accions de màrqueting que consisteixen a difondre les activitats organitzades per la SAGRADA FAMÍLIA.

 

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no en sol·licitis la supressió. En qualsevol cas, es mantindran el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment de la persona interessada.

La base legal per a l’enviament d’informació sobre altres activitats que organitzem també és el consentiment. La retirada d’aquest consentiment, en cap cas, condicionarà que puguis accedir al premi.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades es comunicaran als proveïdors contractats per dur a terme el Sorteig i la gestió dels premis, els quals actuaran en qualitat d’encarregats del tractament: KoobinEvent S.L i Saramba Studio S.L.

Així mateix, els noms i cognoms de les persones guanyadores es publicaran a Internet, per la qual cosa qualsevol persona podria conèixer que has estat guanyador o guanyadora del Sorteig.

Les fotografies i vídeos del concert es podran publicar a Internet, xarxes socials i mitjans de comunicació (tant en format paper com en format digital).

No es preveu comunicar dades a altres tercers, tret d’obligació legal.

 

Quins són els teus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LA FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA estan tractant o no dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, LA FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, excepte en cas de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

 

Com pots exercir els teus drets?

Mitjançat un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a LA FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA).

També pots exercir els teus drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, dirigit a dades@sagradafamilia.org i incloent en l’assumpte la referència «Protecció de dades».

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que els teus drets no s’han atès adequadament, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).