BASES DEL SORTEIG DE 12.000 ENTRADES INDIVIDUALS PER A LES PORTES OBERTES A LA SAGRADA FAMÍLIA ELS DIES 24, 25 I 26 DE SETEMBRE DEL 2021

PRIMERA.- OBJECTE DE LES BASES

1. La Fundació JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA (en endavant, la «Fundació»), amb CIF G58302928, i domicili a efectes de notificacions al carrer de Mallorca, número 401, 08013 de Barcelona, organitza un sorteig de 12.000 entrades individuals per a les Jornades de Portes Obertes a la Basílica de la Sagrada Família, que tindran lloc els dies 24, 25 i 26 de setembre del 2021, en diferents franges horàries compreses entre les 16 i les 20 h (en endavant, el «Sorteig»).

2. Aquestes bases tenen per objecte la regulació dels requisits de participació en el Sorteig i la mecànica del seu desenvolupament, així com qualsevol altre criteri o aspecte relacionat amb el Sorteig.

 

SEGONA.- REQUISITS I PERÍODE DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG

1. El Sorteig va adreçat a persones majors d’edat, residents a Espanya, nacionals amb DNI, així com a persones estrangeres amb targeta de residència.

2. La participació en el Sorteig és gratuïta.

3. El període de participació en el Sorteig s’inicia el dia 13 de setembre del 2021 a les 10 h, i la data límit per participar-hi és el dia 20 de setembre del 2021 a les 10 h.

En circumstàncies excepcionals, aquest període podrà ser ampliat o reduït per part de la Fundació, fet que es comunicarà al seu lloc web, allotjat a https://sagradafamilia.org, i als seus perfils a les xarxes socials de Facebook (www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia), Twitter (https://twitter.com/sagradafamilia) i Instagram (www.instagram.com/basilicasagradafamilia).

4. Només s’admetrà una participació en el Sorteig per persona.

 

TERCERA.- MECÀNICA DEL SORTEIG

1. Procés de participació i inscripció en el Sorteig:

i. Les persones interessades a participar en el Sorteig s’hi han d’inscriure durant el període de participació establert al punt 3 de la base segona anterior, mitjançant el formulari d’inscripció facilitat per la plataforma Koobin, que és la plataforma oficial de distribució d’entrades per a les Jornades de Portes Obertes 2021. L’enllaç al formulari estarà disponible durant el període de participació indicat al punt 2 de la base anterior al lloc web de la Fundació, allotjat a https://sagradafamilia.org, i a la seva pàgina a les plataformes de xarxes socials de Facebook (www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia), Twitter (https://twitter.com/sagradafamilia) i Instagram (www.instagram.com/basilicasagradafamilia).

ii. Per participar en el Sorteig, les persones interessades hauran d’introduir en aquest formulari les dades personals següents: nom, cognoms, adreça electrònica, número de telèfon i/o de telèfon mòbil, població de residència, i número de DNI o targeta de residència. En aquest formulari també es demana indicar si per a la realització de la visita durant les Jornades de Portes Obertes caldrà accedir al recinte de la Basílica de la Sagrada Família amb cotxets o cadira de rodes.

A continuació, les persones participants hauran d’escollir les seves preferències, tot indicant el dia (24, 25 o 26 de setembre del 2021) i la franja horària (de 16 a 18 h o de 18.15 a 20 h) en què es voldria realitzar la visita durant les Jornades de Portes Obertes 2021 en cas de resultar guanyadores.

Les dades facilitades per les persones participants en el Sorteig només seran utilitzades per a la gestió del Sorteig, i molt especialment, amb caràcter merament exemplificatiu i no limitatiu, per a la seva organització i realització, la comunicació de les persones guanyadores i el lliurament i/o enviament de premis; i no es publicaran, a excepció dels noms i cognoms de les persones guanyadores, que es publicaran d’acord amb l’establert a la base cinquena, punt 2, relativa a la selecció de persones guanyadores i lliurament de premis.

IMPORTANT: La Fundació garanteix que les persones guanyadores rebran una entrada per accedir en el dia i la franja horària que hagin escollit com a preferència en el moment de fer la inscripció en el Sorteig. No obstant això, l’hora exacta d’accés es determinarà de forma aleatòria, per sorteig, i és la que apareixerà indicada a les entrades que rebran les persones guanyadores a l’adreça electrònica de contacte que hagin indicat a aquest efecte. A les entrades també hi constarà la porta d’accés per entrar a la Basílica de la Sagrada Família.

La Fundació informa que la realització i desenvolupament de les Jornades de Portes Obertes 2021 es poden veure afectats per les circumstàncies existents en cada moment, que poden obligar a dur a terme la replanificació i/o la suspensió de les Jornades, en la mesura que la situació i les circumstàncies existents en cada moment així ho exigeixin. Molt especialment, la realització i desenvolupament de les Jornades de Portes Obertes 2021 estaran sotmesos en tot cas a la normativa i recomanacions de les autoritats sanitàries en el marc de la situació d’excepcionalitat que es deriva de la crisi d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, en la mesura que aquest marc normatiu i aquestes recomanacions determinaran les condicions d’accés i aforament a la Basílica.

En cas que les Jornades de Portes Obertes 2021 no es puguin realitzar en els termes previstos en aquestes bases per un esdeveniment de força major, incloent-hi, a mer títol exemplificatiu i no limitatiu, emergència internacional, nacional o local, incendis, inundacions, accidents, desastres naturals, epidèmies, o qualsevol altra causa similar que estigui fora del control raonable de la Fundació, aquesta no serà responsable i no es podrà reclamar cap responsabilitat per aquest fet.

iii. Un cop finalitzat el procés d’inscripció del Sorteig, totes les persones participants rebran un correu de confirmació a l’adreça electrònica de contacte que hagin indicat al formulari previst i regulat al punt 1 d’aquesta clàusula.

Resum dels passos a seguir per fer les inscripcions:

  • Entra a l’enllaç https://sagradafamilia.org o al perfil de la Sagrada Família a les xarxes socials de Facebook (www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia), Twitter (https://twitter.com/sagradafamilia) o Instagram (www.instagram.com/basilicasagradafamilia) i segueix les instruccions.
  • Accedeix a l’enllaç de la plataforma Koobin i emplena el formulari amb les teves dades personals.
  • Selecciona el dia (24, 25 o 26 de setembre del 2021) i la franja horària (de 16 a 18 h o de 18.15 a 20 h) desitjats per fer la visita.
  • Accepta aquestes bases legals i la política de privacitat per confirmar la inscripció.

 

2. Validació d’inscripcions i selecció de persones guanyadores

i. Amb posterioritat a la inscripció, la Fundació validarà les inscripcions efectuades correctament i elaborarà una llista amb totes les persones participants que s’hi hagin inscrit, ordenades per data i hora d’inscripció. A cada persona participant se li assignarà un nombre ordinal, començant la numeració pel número 1 i seguint en ordre ascendent, fins al total de persones participants que compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases.

ii. El Sorteig es realitzarà el dia 20 de setembre del 2021, immediatament després de la finalització del període de participació, a través de la plataforma EASYPROMOS, mitjançant un sistema aleatori, automàtic i transparent, que seleccionarà tres mil (3.000) persones guanyadores, que tindran dret a quatre (4) entrades individuals cada una.

 

3. Atenció de dubtes i incidències

i. Per a l’atenció de dubtes i consultes relacionades amb el Sorteig i amb les Jornades de Portes Obertes, les persones participants podran contactar amb la Fundació enviant un correu electrònic a l’adreça portesobertes2021@sagradafamilia.org.

ii. Per a qualsevol consulta i/o incidència relacionada amb el procés d’inscripció, les persones participants podran trucar al telèfon 972 183 393 o enviar un correu electrònic a l’adreça helpdesk@koobin.com, on indiquin el detall de la seva consulta o incidència.

 

QUARTA.- PREMIS

Els premis del Sorteig són quatre (4) entrades individuals i no nominals per a les Jornades de Portes Obertes 2021, que tindran lloc a la Basílica de la Sagrada Família els dies 24, 25 i 26 de setembre del 2021, entre les 16 i les 20 h.

Cada entrada donarà el dret a la persona portadora de l’entrada a accedir i visitar la Basílica de la Sagrada Família en el dia i hora indicats específicament en aquesta. Els infants a partir de 3 anys necessitaran entrada pròpia per poder accedir al recinte.

Els premis no són en cap cas bescanviables per diners o altres productes a petició de les persones guanyadores, i estan subjectes a la normativa fiscal vigent. Les entrades no són nominatives, de manera que el premi és transferible i les entrades es poden donar o regalar, però en queda totalment prohibida la venda.

En cas de força major, la Fundació es reserva el dret de substituir els premis anteriorment descrits per altres de valor semblant i característiques anàlogues.

La Fundació es reserva la facultat de declarar el premi desert o seleccionar menys persones guanyadores de les previstes en aquestes bases, en cas que el nombre de persones participants en el Sorteig que compleixin tots els requisits establerts en aquestes bases sigui inferior al nombre d’entrades quàdruples sortejades.

 

CINQUENA.- ELECCIÓ DE PERSONES GUANYADORES I LLIURAMENT DE PREMIS

1. Arribada la data de finalització del període d’inscripció en el Sorteig, és a dir, el dia 20 de setembre del 2021 a les 10 h, es durà a terme la realització del Sorteig a través de la plataforma EASYPROMOS, d’acord amb la mecànica establerta al punt 2.ii) de la base tercera.

2. L’anunci de les persones guanyadores es realitzarà mitjançant la publicació d’una llista per a aquest efecte per part de la Fundació al seu lloc web, allotjat a https://sagradafamilia.org, i als seus perfils a les xarxes socials de Facebook (www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia), Twitter (https://twitter.com/sagradafamilia) o Instagram (www.instagram.com/basilicasagradafamilia).

3. Les persones guanyadores rebran un correu electrònic, enviat a través de la plataforma Koobin, a l’adreça electrònica indicada a aquest efecte per cadascuna d’elles al formulari d’inscripció. En l’esmentat correu es trobaran adjuntes les entrades en format .pdf.

4. En tot cas, es recomana a totes les persones guanyadores i altres visitants que acudeixin a les Jornades de Portes Obertes 2021 que consultin les mesures de seguretat i prevenció de la COVID-19 el dia de la seva visita a través del lloc web oficial de la Fundació, on trobaran una relació actualitzada de les mesures i recomanacions aplicables, disponible a través de l’enllaç https://sagradafamilia.org/informacio-covid-19.

Les persones guanyadores i acompanyants i/o la resta de visitants que acudeixin a les Jornades de Portes Obertes hauran de complir amb totes les recomanacions, les mesures de seguretat i prevenció i la normativa sanitària que resulti aplicable el dia de la seva visita, així com amb la resta de condicions d’accés a la Basílica de la Sagrada Família.

 

SISENA.- CONSULTA I DIPÒSIT DE LES BASES

Aquestes bases seran dipositades al lloc web de la Fundació, allotjat a https://sagradafamilia.org.

 

SETENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Sorteig implica l’acceptació i el respecte d’aquestes bases com a normes reguladores del seu desenvolupament, dels drets de la resta de persones participants en el Sorteig, així com de l’elecció de les persones guanyadores, que no podrà ser objecte de cap reclamació.

Les persones participants es comprometen a complir amb aquestes bases, així com amb la resta de termes i condicions que siguin aplicables de conformitat amb les bases. Qualsevol manifestació de rebuig de les bases, sia total o parcial, per part de les persones participants implicarà l’exclusió automàtica del Sorteig, i la Fundació quedarà alliberada de qualsevol obligació contreta amb les persones participants excloses.

En cas que la Fundació, per si mateixa o a través de qualsevol altra entitat col·laboradora en el Sorteig, detecti qualsevol anomalia o sospiti que una persona participant està duent a terme una actuació irregular amb intenció d’impedir el desenvolupament normal del Sorteig i/o alterar-ne il·legítimament els resultats, la Fundació es reserva el dret d’excloure de manera immediata aquesta persona, i haurà de notificar oportunament la seva decisió.

Així mateix, la Fundació es reserva la facultat d’escurçar, prorrogar, modificar, cancel·lar o anul·lar el Sorteig objecte d’aquestes bases si concorreguessin circumstàncies excepcionals, de força major o cas fortuït, que impedissin el seu desenvolupament normal, sense que li sigui exigible cap responsabilitat, i ho haurà de comunicar al més aviat possible a les persones participants.

 

VUITENA.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El Sorteig es regeix per aquestes bases i per la legislació catalana i espanyola en vigor que li sigui aplicable, segons escaigui.

En cas que es produeixi cap litigi, discrepància, qüestió o reclamació derivat de qualsevol acte relacionat amb el contingut d’aquestes bases, resultant de la seva execució o interpretació o relacionat amb les bases, de forma directa o indirecta, se sotmetrà expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

NOVENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Fundació és la responsable del tractament de les dades de les persones participants en el Sorteig, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; i de la normativa de desenvolupament corresponent en matèria de protecció de dades vigent.

Així mateix, es detalla a continuació la informació relativa al tractament de les dades personals de les persones que participin en el Sorteig per part de la Fundació.

 

Informació detallada sobre protecció de dades amb finalitat de gestió del Sorteig

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA

CIF: G58302928

Adreça postal: C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: (+34) 932 080 414

Adreça electrònica: dades@sagradafamilia.org

Delegat de Protecció de Dades: dpo@sagradafamilia.org

 

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals? 

Publicació de les persones guanyadores, lliurament de premis i enviament d’enquestes de satisfacció a les persones participants i guanyadores. Així mateix, en cas que doni el seu consentiment, també farem servir les dades per enviar-li informació sobre altres activitats que organitzem i que puguin ser-li dinterès.

 

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades seran suprimides un cop finalitzats el concurs i la gestió de les obligacions de la Fundació en relació amb el concurs. En qualsevol cas, les dades es mantindran el temps necessari per complir amb obligacions legals de la Fundació.

Les dades personals proporcionades per les persones que hagin donat el seu consentiment es conservaran mentre no en sol·licitin la supressió. En qualsevol cas, es mantindran el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que se li demana.

La base legal per a l’enviament d’informació sobre altres activitats que organitzem també és el consentiment. La retirada d’aquest consentiment no condicionarà, en cap cas, la seva participació en el Sorteig.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades es comunicaran als proveïdors contractats per dur a terme el Sorteig, els quals actuaran en qualitat d'encarregats del tractament: Easypromos, SL; KoobinEvent, SL, i Saramba Studio, SL.

Així mateix, els noms i cognoms de les persones guanyadores es publicaran a Internet, per la qual cosa qualsevol persona podria saber que vostè ha estat guanyador o guanyadora del Sorteig.

No es preveu comunicar dades a altres tercers, tret d'obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van obtenir.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es podran oposar al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, així com a transmetre-les a un altre responsable.

Quan la base jurídica que legitima el tractament és el consentiment, la persona interessada té dret a retirar-lo o revocar-lo en qualsevol moment. La retirada o revocació del consentiment no té efectes retroactius. Per tant, no afecta la licitud del tractament fonamentada en el consentiment previ a la retirada.

 

Com es poden exercir els drets?

En qualsevol moment es poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, adreçant-se per escrit al domicili social de la Fundació o enviant un correu electrònic a dades@sagradafamilia.org.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).