espacio4

espacio4

espacio4

BASES DEL SORTEIG PER AL CONCERT DE SETMANA SANTA 2023

BASES DEL SORTEIG DE 300 ENTRADES DOBLES PER AL CONCERT DE SETMANA SANTA DEL 2023 A LA BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA AMB L’ORFEÓN DONOSTIARRA PREVIST PER AL DIA 26 DE MARÇ DEL 2023

 

PRIMERA.- OBJECTE DE LES BASES

1. La Fundació JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA (en endavant, la «Fundació»), amb CIF G58302928, i domicili a efectes de notificacions al carrer de Mallorca, número 401, 08013 de Barcelona, organitza un sorteig de tres-centes (300) entrades dobles per assistir al Concert de Setmana Santa del 2023 amb l’Orfeón Donostiarra, que està previst que tingui lloc a la Basílica de la Sagrada Família el dia 26 de març del 2023 a partir de les 11 h (en endavant, el «Concert de Setmana Santa 2023»).

2. Aquestes bases tenen per objecte la regulació dels requisits de participació en el sorteig descrit en el punt 1 anterior d’aquesta base (en endavant, el «Sorteig») i la mecànica del seu desenvolupament, així com qualsevol altre criteri o aspecte relacionat amb el Sorteig.

 

SEGONA.- REQUISITS I PERÍODE DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG

1. El Sorteig va adreçat a persones majors d’edat i residents a Espanya, tant nacionals amb DNI com persones estrangeres amb targeta de residència.

2. La participació en el Sorteig és gratuïta.

3. El període de participació en el Sorteig s’inicia el dia 14 de març del 2023 a les 10 h, i la data límit per participar-hi és el dia 20 de març del 2023 a les 10 h.

Excepcionalment, en cas que les circumstàncies existents en cada moment així ho requereixin, la Fundació podrà ampliar o reduir aquest període, fet que es comunicarà amb suficient antelació al seu lloc web allotjat a https://sagradafamilia.org, i als seus perfils a les xarxes socials de Facebook (www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia), Twitter (https://twitter.com/sagradafamilia) i Instagram (www.instagram.com/basilicasagradafamilia).

4. Només s’admetrà una participació per persona en el Sorteig.

 

TERCERA.- MECÀNICA DEL SORTEIG

1. Les persones interessades a participar en el Sorteig s’hi han d’inscriure durant el període de participació establert al punt 3 de la base segona anterior, mitjançant el formulari d’inscripció, l’enllaç del qual estarà disponible al lloc web de la Fundació, allotjat a https://sagradafamilia.org, i als seus perfils a les plataformes de les xarxes socials de Facebook (www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia), Twitter (https://twitter.com/sagradafamilia) i Instagram (www.instagram.com/basilicasagradafamilia).

2. Per participar en el Sorteig, les persones interessades hauran d’introduir en el formulari d’inscripció les dades personals següents: nom, cognoms, adreça electrònica, número de telèfon, població de residència, data de naixement i número de DNI o targeta de residència.

Les dades facilitades per les persones participants en el Sorteig només s’utilitzaran per a la gestió del Sorteig, i amb caràcter particular, per a la seva organització i realització, la comunicació de les persones guanyadores i de les persones suplents i el lliurament i/o enviament de premis; i no es publicaran, a excepció dels noms i cognoms de les persones guanyadores i de les persones suplents, que es publicaran d’acord amb allò que s’estableix al punt 2 de la base cinquena, relativa a l’elecció de les persones guanyadores i de les persones suplents i al lliurament de premis.

3. Amb posterioritat a la inscripció, la Fundació validarà les inscripcions efectuades correctament i elaborarà una llista amb totes les persones participants que s’hi hagin inscrit, ordenades per data i hora d’inscripció. A cada persona participant se li assignarà un nombre ordinal, començant la numeració pel número u (1) i seguint en ordre ascendent, fins al nombre total de persones participants que compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases.

4. El Sorteig es realitzarà el dia 20 de març del 2023, immediatament després de la finalització del període de participació, a través de la plataforma EASYPROMOS, mitjançant un sistema aleatori, automàtic i transparent, que seleccionarà un total de tres-centes (300) persones guanyadores i cent (100) persones suplents, d’acord amb l’establert a la base cinquena.

5. Per a l’atenció de dubtes i incidències relacionats amb el Sorteig, les persones participants podran contactar amb la Fundació mitjançant l’adreça electrònica concert@sagradafamilia.org.

 

QUARTA.- PREMIS

Els premis del Sorteig són tres-centes (300) entrades dobles i no nominals per assistir al Concert de Setmana Santa 2023.

Cadascuna de les entrades dobles sortejades serà assignada a una de les persones guanyadores i donarà dret a l’accés de dues (2) persones al Concert de Setmana Santa 2023. Els infants de fins a tres (3) anys no necessiten entrada pròpia per accedir al Concert de Setmana Santa 2023 i no se’ls assignarà cap seient.

Les persones que assisteixin al Concert de Setmana Santa 2023 hauran d’accedir al recinte de la Basílica de la Sagrada Família en la franja horària i per la porta d’accés que apareguin indicades a l’entrada.

En tot cas, la franja horària d’accés al recinte de la Basílica de la Sagrada Família per assistir al Concert de Setmana Santa 2023 es determinarà seguint l’ordre d’elecció de les persones guanyadores i de les persones suplents, d’acord amb la llista que s’indica al punt 2 de la base cinquena següent. Les franges horàries d’accés previstes a aquest efecte són les següents:

- De 10 a 10.15 h

- De 10.15 a 10.30 h

- De 10.30 a 10.45 h

- De 10.45 a 11 h

Els premis no són en cap cas bescanviables per diners o altres productes a petició de les persones guanyadores, i estan subjectes a la normativa fiscal vigent. Les entrades no són nominatives, de manera que el premi és transferible i l’entrada es podrà donar o regalar, però en queda totalment prohibida la venda o transmissió onerosa.

En cas de força major, la Fundació es reserva el dret de substituir els premis anteriorment descrits per altres de valor semblant i característiques anàlogues.

La Fundació es reserva la facultat de declarar el premi desert o seleccionar menys persones guanyadores de les previstes en aquestes bases, en cas que el nombre de persones participants en el Sorteig que compleixin tots els requisits establerts en aquestes bases sigui inferior al nombre d’entrades dobles sortejades.

 

CINQUENA.- ELECCIÓ DE PERSONES GUANYADORES I DE PERSONES SUPLENTS I LLIURAMENT DE PREMIS

1. Un cop finalitzat el període d’inscripció en el Sorteig, és a dir, el dia 20 de març del 2023 a les 10 h, SARAMBA STUDIO, SL, empresa contractada per la Fundació per a la gestió del Sorteig, durà a terme el Sorteig a través de la plataforma EASYPROMOS, d’acord amb la mecànica establerta al punt 4 de la base tercera.

2. L’anunci de les persones guanyadores i de les persones suplents es farà mitjançant la publicació d’una llista confeccionada a aquest efecte mitjançant la plataforma EASYPROMOS, en la qual s’inclourà el nom i els cognoms de les persones guanyadores i també el nom i els cognoms de les persones suplents que han resultat seleccionades. La Fundació donarà a conèixer la llista de les persones guanyadores i de les persones suplents a través del seu lloc web allotjat a https://sagradafamilia.org, i als seus perfils a les xarxes socials de Facebook (https://www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia), Twitter (https://twitter.com/sagradafamilia) i Instagram (www.instagram.com/basilicasagradafamilia).

3. Addicionalment, la Fundació contactarà amb les persones guanyadores, no més tard del dia 21 de març del 2023, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica indicada a aquest efecte per aquestes persones al formulari d’inscripció en el Sorteig. En l’esmentat correu, la Fundació facilitarà a cadascuna de les persones guanyadores un codi alfanumèric únic (en endavant, «el Codi guanyador»).

4. Les persones guanyadores hauran d’accedir, no més tard del dia 23 de març del 2023 a les 23.59 h, a la plataforma Koobin (plataforma oficial contractada per la Fundació a través de la qual es gestionarà l’obtenció de les entrades sortejades) mitjançant l’enllaç https://sagradafamilia.koobin.com, i introduir el Codi guanyador que els donarà accés a la selecció de les dues entrades.

El procés per a l’obtenció de les entrades per part de les persones guanyadores és el següent:

1- Entrar a l’enllaç https://sagradafamilia.koobin.com.

2- Introduir el Codi guanyador que s’ha rebut per correu electrònic.

3- Seleccionar les dues localitats en l’àrea delimitada, que serà assignada per ordre de guanyadors.

És obligatori seleccionar les dues localitats, motiu pel qual, en cas de seleccionar una sola entrada, la plataforma Koobin avisarà perquè se seleccioni la segona entrada i poder continuar amb el procés.

4 - Omplir el formulari amb les dades requerides i finalitzar el procés. 

5. Un cop finalitzat el procés, es rebrà un correu electrònic a l’adreça electrònica indicada a tal efecte amb les entrades en format PDF i també en format mòbil.

Les entrades indicaran l’hora d’obertura de portes, la franja horària i la porta d’accés a la Basílica de la Sagrada Família el dia del Concert de Setmana Santa 2023.

Un cop finalitzat el procés, el Codi guanyador deixa de ser vàlid. Per a qualsevol incidència relacionada amb el Codi guanyador o amb el procés d’obtenció d’entrades, es pot contactar telefònicament al 872 580 362 o enviar un correu electrònic a helpdesk@koobin.com.

5. Per a l’accés al recinte el dia del Concert de Setmana Santa 2023, les persones assistents podran presentar les entrades impreses en paper, o bé es podran mostrar directament amb un dispositiu mòbil o tauleta.

6. La Fundació es reserva la possibilitat de modificar la data de comunicació descrita al punt 3 anterior en cas de força major o si així es requereix per qualsevol altra causa justificada.

7. Tanmateix, la Fundació es reserva la possibilitat d’incrementar el nombre d’entrades sortejades i atribuir el corresponent nombre addicional d’entrades disponibles a les persones suplents que hagin resultat seleccionades, d’acord amb la llista que s’indica a l’anterior punt 2 d’aquesta base, i en l’ordre estricte en què apareguin mencionades en aquesta llista.

Si s’escau, la Fundació donarà a conèixer aquest fet a través del seu lloc web allotjat a https://sagradafamilia.org, i als seus perfils a les xarxes socials de Facebook (https://www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia), Twitter (https://twitter.com/sagradafamilia) i Instagram (www.instagram.com/basilicasagradafamilia) com a màxim el dia 24 de març del 2023. Tanmateix, no més tard del mateix dia 24 de març del 2023, la Fundació contactarà amb les persones suplents a qui s’hagin assignat les entrades addicionals mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica indicada a aquest efecte per cadascuna d’elles en el formulari d’inscripció, i en aquest mateix correu electrònic la Fundació els adjuntarà l’entrada doble assignada en format PDF.

7. En tot cas, es recomana a totes les persones assistents al Concert de Setmana Santa 2023 que consultin la normativa de la Basílica de la Sagrada Família el mateix dia del concert, a través del lloc web oficial de la Fundació, on trobaran una relació actualitzada de les mesures i recomanacions aplicables, disponible a través de l’enllaç https://sagradafamilia.org/normativa-i-condicions-de-compra#normativa.

Les persones assistents al Concert de Setmana Santa 2023 hauran de complir amb totes les recomanacions, les mesures de seguretat i prevenció, i la normativa de prevenció i salut que resultin aplicables el dia de celebració d’aquest, així com amb la resta de condicions d’accés a la Basílica de la Sagrada Família.

 

SISENA.- CONSULTA I DIPÒSIT DE LES BASES

Aquestes bases seran dipositades al lloc web de la plataforma EASYPROMOS i seran també accessibles mitjançant l’enllaç https://sagradafamilia.org/bases-legals, que es posarà a disposició al lloc web de la Fundació allotjat a https://sagradafamilia.org, i als perfils de la Fundació a les xarxes socials de Facebook (www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia), Twitter (https://twitter.com/sagradafamilia) i Instagram (www.instagram.com/basilicasagradafamilia).

 

SETENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Sorteig implica l’acceptació i el respecte d’aquestes bases com a normes reguladores del seu desenvolupament, dels drets de totes les persones participants en el Sorteig, així com de l’elecció de les persones guanyadores i de les persones suplents, la qual no podrà ser objecte de cap reclamació.

Les persones participants es comprometen a complir amb les presents bases, així com amb la resta dels termes i les condicions que resultin d’aplicació de conformitat amb aquestes. Qualsevol manifestació de rebuig d’aquestes bases, sigui total o parcial, per part de les persones participants implicarà l’exclusió automàtica del Sorteig, i la Fundació quedarà alliberada de qualsevol obligació contreta amb les persones participants excloses.

En cas que la Fundació, per si mateixa o a través de qualsevol altra entitat col·laboradora en el Sorteig, detecti qualsevol anomalia o sospiti que una persona participant duu a terme una actuació irregular amb intenció d’impedir el desenvolupament normal del Sorteig i/o d’alterar-ne il·legítimament els resultats, la Fundació es reserva el dret d’excloure de manera immediata aquesta persona, i haurà de notificar oportunament la seva decisió.

Així mateix, la Fundació es reserva la facultat d’escurçar, prorrogar, modificar, cancel·lar i/o anul·lar el Sorteig objecte d’aquestes bases si concorreguessin circumstàncies excepcionals, de força major o cas fortuït, que n’impedissin el seu normal desenvolupament, sense que li sigui exigible cap responsabilitat i haurà de comunicar-ho al més aviat possible a les persones participants.

 

VUITENA.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El Sorteig es regeix per aquestes bases i per la legislació catalana i espanyola en vigor que li sigui aplicable segons escaigui.

En cas que es produeixi qualsevol mena de litigi, discrepància, qüestió o reclamació derivada i/o relacionada amb el contingut d’aquestes bases, o com a resultat de l’execució o interpretació, de forma directa o indirecta, se sotmetrà expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

NOVENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Fundació és la responsable del tractament de les dades de les persones participants en el Sorteig, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i de la normativa de desenvolupament corresponent en matèria de protecció de dades vigent.

Així mateix, es detalla a continuació la informació relativa al tractament de les dades personals de les persones que participin en el Sorteig per part de la Fundació.

 

Informació detallada sobre protecció de dades amb finalitat de gestió del Sorteig

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA

CIF: G58302928

Adreça postal: C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: (+34) 932 080 414

Adreça electrònica: dades@sagradafamilia.org

Delegat de Protecció de Dades: dpo@sagradafamilia.org

 

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

Gestions associades a la participació en el Sorteig i publicació de les persones guanyadores a les xarxes socials i pàgina web de la Sagrada Família. Així mateix, els noms i cognoms de les persones guanyadores es publicaran a Internet, per la qual cosa qualsevol persona podria saber que vostè ha estat guanyador o guanyadora del Sorteig. També es tractaran per al lliurament de premis i enviament d’enquestes de satisfacció a les persones participants i guanyadores. Així mateix, en cas que doni el seu consentiment, també farem servir les dades per enviar-li informació sobre altres activitats que organitzem i que puguin ser-li dinterès.

 

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades seran suprimides un cop finalitzats el Sorteig i la gestió de les obligacions de la Fundació en relació amb aquest. En qualsevol cas, les dades es mantindran el temps necessari per complir amb obligacions legals de la Fundació.

Les dades personals proporcionades per les persones que hagin donat el seu consentiment es conservaran mentre no en sol·licitin la supressió. En qualsevol cas, es mantindran el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que se li demana.

La base legal per a l’enviament d’informació sobre altres activitats que organitzem també és el consentiment. La retirada d’aquest consentiment no condicionarà, en cap cas, la seva participació en el Sorteig.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades es comunicaran als proveïdors contractats per dur a terme el Sorteig, els quals actuaran en qualitat d'encarregats del tractament: Easypromos, SL; KoobinEvent, SL, i Saramba Studio, SL (plataforma oficial contractada per la «Fundació», gestora de la plataforma Easypromos).

No es preveu comunicar dades a altres tercers, tret d'obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van obtenir.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es podran oposar al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, així com a transmetre-les a un altre responsable.

Quan la base jurídica que legitima el tractament és el consentiment, la persona interessada té dret a retirar-lo o revocar-lo en qualsevol moment. La retirada o revocació del consentiment no té efectes retroactius. Per tant, no afecta la licitud del tractament fonamentada en el consentiment previ a la retirada.

 

Com es poden exercir els drets?

En qualsevol moment es poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, adreçant-se per escrit al domicili social de la Fundació o enviant un correu electrònic a dades@sagradafamilia.org.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es/).