Protecció de Dades

Informació detallada sobre PROTECCIÓ DE DADES per als diferents tractaments portats a terme per FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA.

 

Coordinació d’activitats Empresarials 

Usuaris web

Videovigilància

Subscripció a la revista digital

Subscripció a la recepció d’informació per mitjans electrònics

Usuaris App

Fons d’Acció Social

 

 

Coordinació d’activitats Empresarials

Informació detallada sobre protecció de dades referent a les dades de treballadors pertanyents a proveïdors, les dades dels quals es recullen per fer la coordinació correcta d’activitats empresarials

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és proporcionar accés als continguts en línia de la web i atendre les sol·licituds dels usuaris, portar un registre de les visites (adreces IP, dades del navegador, pàgines a les que s’ha accedit, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat i, si procedeix en cas de sol·licitar-se, enviar informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

 

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es podran comunicar a encarregats de tractament que ofereixin garanties suficients de compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA estem tractant dades personals que la concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos per fer-ho, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificador equivalent, adreçat a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, c/ Mallorca, 401, 08013, Barcelona.

Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb firma electrònica reconeguda, a dades@sagradafamilia.org.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA per dur a terme la coordinació d'activitats empresarials provenen dels nostres proveïdors, els quals, ens faciliten la informació necessària per complir amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, així com per acreditar les qualificació de les persones que executaran els serveis per a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA.

Les dades que tractem són:

 • Nom i cognoms
 • Fotocòpia de DNI
 • Data de naixement
 • Aptes de revisions mèdiques
 • Certificats de formació
 • Lliurament de EPI’s
 • Número d'afiliació a la Seguretat Social
 • Altes a la Seguretat Social
 • RNT (TC2) i RLC (TC1)

En el cas dels freelance, o autònoms és el propi afectat qui ens proporciona les seves dades:

 • Nom i cognoms
 • Domicili
 • DNI
 • Rebut d'autònoms
 • Pòlissa de responsabilitat civil
 • Certificat conforme està lliure de càrregues de l'Agència Tributària i de la Seguretat Social

No es tracten dades especialment protegides.

 

 

Usuaris web

Informació detallada sobre protecció de dades referent al tractament de dades personals d’usuaris web

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA – CIF: G58302928

Adreça postal: C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: (+34) 932 080 414

Adreça electrònica: dades@sagradafamilia.org

Delegat de protecció de dades: dpo@sagradafamilia.org

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és tramitar encàrrecs i sol·licituds i donar resposta a les consultes o a qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.

 

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es podran comunicar a encarregats de tractament. Només treballem amb encarregats de tractament que ofereixen garanties suficients de compliment de la legislació vigent de protecció de dades. Les seves dades personals en cap cas seran tractades des d'un país que no ofereixi un nivell de protecció equiparable a l'europeu. Si es decidís contractar encarregats de tractament situats fora de l'Espai Econòmic Europeu, aquesta contractació es faria de conformitat amb el capítol V del Reglament general de protecció de dades.

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA estem tractant dades personals que la concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos per fer-ho, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificador equivalent, adreçat a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, c/ de Mallorca, 401, 08013, Barcelona.

Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic a dades@sagradafamilia.org.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

Videovigilància

Informació detallada sobre protecció de dades referent a la videovigilància

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA – CIF: G58302928

Adreça postal: C/ MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: (+34) 932 080 414

Adreça electrònica.: dades@sagradafamilia.org

Delegat de protecció de dadesdpo@sagradafamilia.org

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és garantir la seguretat de les instal·lacions i de les persones que són dins per mitjà de càmeres de videovigilància. En aquest sentit, fem servir tecnologia de reconeixement facial per a una identificació millor i més ràpida de persones potencialment perilloses. A més, disposem de càmera mòbil que, personal de seguretat autoritzat pot activar per a enregistrar video i so en cas d’incident

 

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les imatges gravades s’esborren automàticament en menys d’un mes. En cas que es detecti la comissió d’algun delicte, les imatges es podran extreure i conservar durant més temps.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1.e de l’RGPD). Aquest interès consisteix a garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A més, les instal·lacions tenen cartells que informen sobre l’ús de càmeres de videovigilància.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les imatges es podran comunicar a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a jutjats i tribunals, sigui per requeriment o perquè s’ha detectat la comissió d’un delicte. 

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.
 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA estem tractant dades personals que la concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.
 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificador equivalent, adreçat a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, c/ Mallorca, 401, 08013, Barcelona.

Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb firma electrònica reconeguda, a dades@sagradafamilia.org.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

 

 

Subscripció a la revista digital

Informació detallada sobre protecció de dades referent al tractament de dades de persones que se subscriuen a la revista

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA – CIF: G58302928

Adreça postal: C/ MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: (+34) 932 080 414

Adreça electrònica.: dades@sagradafamilia.org

Delegat de protecció de dadesdpo@sagradafamilia.org

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és enviar-li la revista de la Sagrada Família per correu electrònic.

Així mateix, en cas de disposar del seu consentiment, també li enviarem per correu electrònic altra informació que pugui ser del seu interès (sobre activitats, actes, estat de les obres, etc.).

En cas d’omplir els camps opcionals, aquests s’utilitzaran amb finalitats estadístiques.

 

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat. El fet de no omplir els camps opcionals no impedirà que pugui rebre les comunicacions comercials a les quals se subscriu.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es podran comunicar a encarregats de tractament que ofereixin garanties suficients de compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA estem tractant dades personals que la concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos per fer-ho, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificador equivalent, adreçat a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, c/ Mallorca, 401, 08013, Barcelona.

Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb firma electrònica reconeguda, a dades@sagradafamilia.org.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

 

Subscripció a la recepció d’informació per mitjans electrònics

Informació detallada sobre protecció de dades referent al tractament de dades de persones que se subscriuen a la recepció d’informació per mitjans electrònics

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA - CIF: G58302928

Adreça postal: C/ MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: (+34) 932 080 414

Adreça electrònica.: dades@sagradafamilia.org

Delegat de protecció de dadesdpo@sagradafamilia.org

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és enviar-li informació sobre la Fundació i/o la Basílica de la Sagrada Família, visites i activitats, així com informació comercial sobre productes i serveis relacionats. 

 

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es podran comunicar a encarregats de tractament que ofereixin garanties suficients de compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA estem tractant dades personals que la concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos per fer-ho, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificador equivalent, adreçat a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, c/ Mallorca, 401, 08013, Barcelona.

Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb firma electrònica reconeguda, a dades@sagradafamilia.org.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

 

Usuaris App

Informació detallada sobre protecció de dades referent al tractament de dades personals d’usuaris app

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA - CIF: G58302928

Adreça postal: C/ MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: (+34) 932 080 414

Adreça electrònica.: dades@sagradafamilia.org

Delegat de protecció de dadesdpo@sagradafamilia.org

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és gestionar l’adquisició via app mòbil d’entrades a la Sagrada Família.

 

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió. En qualsevol cas, les dades es mantindran els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es podran comunicar a encarregats de tractament que ofereixin garanties suficients de compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA estem tractant dades personals que la concerneixen o no.

 

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos per fer-ho, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificador equivalent, adreçat a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, c/ Mallorca, 401, 08013, Barcelona.

 

Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb firma electrònica reconeguda, a dades@sagradafamilia.org.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

Fons d'Acció Social

Informació detallada sobre protecció de dades referent al

tractament de dades del Fons d’Acció Social

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA – CIF: G58302928

Adreça postal: C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: (+34) 932 080 414

Adreça electrònica: dades@sagradafamilia.org

Delegat de protecció de dades:  dpo@sagradafamilia.org

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és atendre les seves consultes, tramitar la seva sol·licitud i dur a terme totes les gestions necessàries per a la revisió de la seva sol·licitud i la concessió de l'ajut o subvenció corresponent, en cas que sigui guanyador, a conseqüència de la seva participació en les diferents convocatòries ofertes per la FUNDACIÓ.

 

Si ho autoritza, tractarem les seves dades amb les finalitats següents:

 • Donar a conèixer a través de qualsevol tipus de comunicació o xarxes socials les activitats o esdeveniments que es duen a terme a la Basílica de la Sagrada Família. En aquest cas, es fa una referència especial a les dades relatives a la imatge i qualsevol tipus d'enregistrament audiovisual.
 • Remetre comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, amb la finalitat de mantenir-lo informat dels esdeveniments, convocatòries, conferències i presentacions que realitzi la FUNDACIÓ.

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

Només conservem les seves dades durant el període de temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides, donar compliment a les obligacions legals que ens venen imposades i atendre les possibles responsabilitats que es poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment exprés.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades facilitades a conseqüència de la seva participació en les diferents convocatòries podran ser comunicades a les administracions públiques competents, en els casos previstos per la Llei i per a les finalitats definides, i a les corresponents entitats financeres per a la gestió econòmica de subvenció.

Les dades es poden comunicar a encarregats de tractament. Només treballem amb encarregats de tractament que ofereixen garanties suficients de compliment de la legislació vigent de protecció de dades. Les seves dades personals en cap cas seran tractades des d'un país que no ofereixi un nivell de protecció equiparable a l'europeu. Si es decidís contractar encarregats de tractament ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu, la contractació es faria d’acord amb el capítol V del Reglament General de Protecció de Dades. No es preveuen altres comunicacions ni cessions de dades a tercers, llevat d'obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Quan la base jurídica que legitima el tractament és el consentiment, com es tracta en aquest supòsit, la persona interessada té dret a retirar-lo o revocar-lo en qualsevol moment. La retirada o revocació del consentiment no té efectes retroactius. Per tant, no afecta la licitud del tractament fonamentada en el consentiment previ a la retirada.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, adreçat a la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, c/ de Mallorca, 401, 08013, Barcelona.

Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a dades@sagradafamilia.org.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.