Normativa i condicions de compra

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA D’ENTRADES EN LÍNIA

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

NORMATIVA DE LA BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 

 

 

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA D’ENTRADES EN LÍNIA


1.    Àmbit d’aplicació

1.1.    Les presents condicions generals de compra d’entrades online (d’ara endavant, les «Condicions Generals») estableixen els termes i condicions que regeixen la relació entre l’entitat FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA (d’ara endavant, la «JUNTA CONSTRUCTORA»), domiciliada a Barcelona, carrer de Mallorca, 401 (08013), amb número d’identificació fiscal (CIF) G58302928, degudament inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb número de registre 000658, i amb adreça electrònica de contacte informacio@ext.sagradafamilia.org, i l’usuari (d’ara endavant, l’«Usuari») que realitza la compra online de les entrades (d’ara endavant, les «Entrades») per accedir al temple expiatori de la Sagrada Família (d’ara endavant, el «Temple») que la JUNTA CONSTRUCTORA posa a la seva disposició a través del seu portal web allotjat a l’URL www.sagradafamilia.org (d’ara endavant, el «Portal»). 

1.2.    Abans de realitzar la compra d’Entrades a través del Portal, l’Usuari haurà d’acceptar expressament aquestes Condicions Generals i la normativa de la Basílica de la Sagrada Família.

1.3.    El contracte entre la JUNTA CONSTRUCTORA i l’Usuari s’entendrà subscrit al domicili de la JUNTA CONSTRUCTORA. Això no obstant, en cas que l’Usuari actuï com a consumidor, es presumirà que el contracte ha estat subscrit al lloc on aquest tingui la seva residència habitual. 

1.4.    Les presents Condicions Generals es complementaran amb qualsevol altre text legal que pugui resultar d’aplicació a qualsevol funcionalitat, servei o altres elements necessaris per a la compra online de les Entrades a través del Portal, així com amb les Condicions d’Ús del Portal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies, que hauran de ser igualment acceptades per l’Usuari de conformitat amb els procediments establerts als mateixos textos. 

1.5.    Les presents Condicions Generals seran arxivades per la JUNTA CONSTRUCTORA i es trobaran permanentment accessibles al mateix Portal a través de l’URL www.sagradafamilia.org, per tal que l’Usuari pugui consultar-les i revisar-les en tot moment, així com descarregar-les o imprimir-les.

1.6.    Les presents Condicions Generals, a més de trobar-se en llengua catalana, també es troben disponibles en les llengües següents: castellà i anglès.

1.7.    En cas que alguna de les presents Condicions Generals esdevingués nul·la o inaplicable per raons jurídiques o materials, la resta no es veuran afectades, i seguiran essent d’aplicació sempre que l’esmentada nul·litat o inaplicabilitat no les afecti. 

 

2.    Servei de compra d’Entrades proporcionat per la JUNTA CONSTRUCTORA

2.1.    A través del Portal, la JUNTA CONSTRUCTORA posa a disposició de l’Usuari un servei de venda anticipada d’Entrades per accedir al Temple, disponible les 24 hores del dia durant els 7 dies de la setmana. 

2.2.    Tota la informació sobre les Entrades disponible a través del Portal es troba dins l’apartat Entrades, que apareix de forma destacada al menú de la capçalera de la seva pàgina principal, accessible a través de l’enllaç següent: https://sagradafamilia.org/tickets.

2.3.    L’Usuari pot adquirir a través del Portal Entrades individuals, Entrades per a grups amb guia o Entrades per a escoles. En particular, l’Usuari podrà adquirir les modalitats d’Entrades següents: 

2.3.1.    Entrades individuals: Usuaris que volen adquirir Entrades per realitzar una visita al Temple individualment i sense la supervisió o l’acompanyament d’un guia o responsable. En aquest cas, cada Usuari podrà adquirir un màxim de nou (9) Entrades individuals en cada compra. En cas que l’Usuari vulgui adquirir un nombre d’Entrades superior a nou (9), les Entrades hauran d’adquirir-se en la modalitat de grup. L’Usuari no podrà fer de forma successiva diverses compres d’Entrades individuals per obtenir un nombre d’Entrades superior a nou (9). 
2.3.2.    Entrades per a grups: Usuaris que volen adquirir Entrades per realitzar una visita al Temple en grups d’un mínim de deu (10) i un màxim de trenta (30) persones acompanyades per un guia oficial de la JUNTA CONSTRUCTORA acreditat per la Generalitat de Catalunya.  
2.3.3.    Entrades per a grups escolars o visites didàctiques: Usuaris que volen adquirir Entrades per a la realització de visites amb un guia especialista en visites educatives de la Sagrada Família o de visites per a escoles amb un guia oficial de la Sagrada Família. En els dos casos, els grups seran d’un mínim de deu (10) i un màxim de trenta (30). 

2.4.    Les Entrades disponibles a través del Portal serveixen per accedir al Temple en les modalitats i/o amb els serveis addicionals que s’indiquen a continuació. La disponibilitat i les prestacions pròpies d’aquestes modalitats poden variar en funció de si l’Usuari adquireix Entrades individuals, Entrades per a grups o Entrades per a escoles, d’acord amb la informació que l’Usuari tindrà disponible en cada moment al Portal: 

2.4.1.    Entrades individuals 

2.4.1.1    Sagrada Família. Inclou l’entrada al Temple i l’app oficial amb audioguia descarregable. L’audioguia no està disponible per a menors d’onze (11) anys.
2.4.1.2    Sagrada Família amb visita guiada. Inclou l’entrada al Temple, l'app oficial amb audioguia descarregable i una visita guiada. L’audioguia no està disponible per a menors d’onze (11) anys.
2.4.1.3    Sagrada Família amb torres. Inclou l’entrada al Temple, l’app oficial amb audioguia descarregable i la visita a una de les dues torres. L’audioguia no està disponible per a menors d’onze (11) anys.
2.4.1.4    Sagrada Família amb visita guiada i torres. Inclou l’entrada al Temple, l’app oficial amb audioguia descarregable, una visita guiada i una visita a una de les torres a escollir. 

2.4.2    Entrades per a grups 
2.4.2.1    Sagrada Família grups amb visita guiada. Entrada al Temple amb un guia oficial de la Sagrada Família. Els grups han de ser d’entre deu (10) i trenta (30) persones. 

2.4.3    Entrades per a escoles
2.4.3.1    Visita didàctica. Dins el projecte educatiu de la Fundació. Inclou entrada al Temple i visita dinamitzada feta per un guia especialista en visites educatives. Els grups seran d’un màxim de trenta (30) alumnes i tres (3) professors.
2.4.3.2    Visita escolar guiada. Visita al Temple per a escoles. Inclou l’acompanyament d’un guia oficial de la Sagrada Família. Els grups seran d’un màxim de trenta (30) persones.
2.5.    Cada Entrada únicament donarà dret a accedir al Temple en les categories, modalitats i serveis contractats d’acord amb aquestes Condicions. 


3.    Procediment per a la compra en línia de les Entrades

3.1.    Per realitzar la compra online de les Entrades, l’Usuari haurà de seguir els passos següents: 

(i)    En primer lloc, l’Usuari haurà de disposar d’un ordinador, un smartphone, o qualsevol altra mena de dispositiu electrònic amb connexió a Internet, i dirigir-se al Portal (dins l’apartat Entrades, allotjat a l’enllaç següent: www.sagradafamilia.org/tickets). 

(ii)    Una vegada l’Usuari hagi accedit a l’apartat de venda de les Entrades del Portal, haurà d’indicar si vol adquirir Entrades individuals, Entrades per a grups o Entrades per a escoles, d’acord amb les categories indicades a la Condició 2.3 anterior. 

(iii)    A continuació, l’Usuari haurà de seleccionar la modalitat d’Entrades que vol adquirir d’acord amb les modalitats i els serveis llistats a la Condició 2.4 anterior. 

(iv)    Després de seleccionar la categoria, la modalitat i els serveis de les Entrades que vol adquirir, l’Usuari haurà de seleccionar la data i hora concretes en què vulgui realitzar la visita al Temple, així com el nombre d’Entrades que vol adquirir. El mateix Portal indicarà a l’Usuari el nombre d’Entrades disponibles quan en quedin poques, la franja horària i el nombre d’Usuaris seleccionats. La disponibilitat de les Entrades per a dies i hores concrets dependrà de la disponibilitat d’accés al Temple que indiqui en cada moment la JUNTA CONSTRUCTORA al Portal. El dia i hora en què tindrà lloc la visita al Temple a la qual dona dret l’Entrada seran els que constin a l’Entrada després de completar satisfactòriament tot el procés de contractació.

(v)    L’Usuari també haurà d’indicar el tipus de beneficiari que farà ús de les Entrades, indicant, si escau, si són persones categoritzades com a públic general, estudiants, jubilades, menors d’onze (11) anys, menors de trenta (30) anys, discapacitats o acompanyants, que podran gaudir de descomptes, reduccions o gratuïtats en el preu de les Entrades, en funció de la política establerta per la JUNTA CONSTRUCTORA en cada moment. En cas d’adquirir-se Entrades per a grups o per a escoles, s’haurà d’indicar la tipologia de visitants d’acord amb les categories mencionades. L’Usuari es compromet a proporcionar informació veraç en tot moment. La JUNTA CONSTRUCTORA podrà denegar l’accés al Temple a aquells visitants que, havent escollit aquesta modalitat d’Entrada, no compleixin amb els requisits descrits per ser-ne persones beneficiàries. 

(vi)    En funció del nombre i tipus d’Entrades seleccionades per l’Usuari, el Portal indicarà el preu final de compra de les Entrades (que inclourà l’IVA o altres impostos aplicables). Els preus de les Entrades poden consultar-se per endavant a l’apartat Entrades del Portal, que es troba de forma destacada al menú de la capçalera del Portal, i és accessible a través de l’enllaç següent: https://sagradafamilia.org/tickets. El preu de les Entrades serà el que constarà al Portal en el moment d’efectuar la compra. 

(vii)    En cas d’haver seleccionat una Entrada amb visita guiada, l’Usuari haurà de seleccionar l’idioma en què vulgui realitzar la visita. Així mateix, en cas d’haver seleccionat una Entrada amb accés a una de les torres, l’Usuari haurà d’escollir quina de les dues torres desitja visitar.

(viii)    Una vegada l’Usuari hagi seleccionat totes les opcions anteriorment esmentades, haurà de proporcionar obligatòriament les dades següents: el seu nom i cognoms, un telèfon de contacte, una adreça electrònica i el seu país de residència.

(ix)    A continuació, es demanarà a l’Usuari que seleccioni el mètode de pagament amb el qual vol realitzar la seva compra. Les Entrades disponibles al Portal es podran adquirir a través de qualsevol dels mètodes de pagament següents: Visa, Mastercard, Maestro, JCB i American Express.

3.2.    Abans de poder continuar amb la compra, l’Usuari haurà d’acceptar obligatòriament i de manera expressa aquestes Condicions Generals, així com la Política de Privacitat. També podrà rebre informació sobre la Basílica, visites i activitats, així com informació comercial sobre altres productes i serveis relacionats si ho indica expressament. 

3.3.    Finalment, després d’haver seleccionat el mètode de pagament i haver clicat al botó Compra, l’Usuari serà redirigit a la plataforma de l’entitat financera corresponent, i haurà de seguir les instruccions de pagament que aquesta li proporcioni. 

3.4.    El contracte entre l’Usuari i la JUNTA CONSTRUCTORA per a la compra d’Entrades es perfeccionarà en el moment en què l’Usuari finalitzi amb èxit el procés de pagament de les Entrades. Si per qualsevol causa aliena a la JUNTA CONSTRUCTORA (i en particular, encara que sense caràcter limitatiu, per motius tècnics associats a l’Usuari o a la plataforma de pagament), el procés de pagament de les Entrades no arriba a completar-se amb èxit, la compra de les Entrades no es considerarà perfeccionada i, per tant, la JUNTA CONSTRUCTORA no assumirà cap obligació contractual envers l’Usuari.

3.5.    Abans de finalitzar el procés de compra de les Entrades, serà responsabilitat de l’Usuari assegurar l’exactitud i correcció de les dades introduïdes. Un cop finalitzat correctament el procés de compra de les Entrades, les seves característiques, modalitats i condicions (com ara el dia o l’hora de la visita) no podran ser modificades llevat en els casos expressament previstos en aquestes Condicions. 

3.6.    L’Usuari declara i garanteix a la JUNTA CONSTRUCTORA que disposa de la capacitat legal necessària per actuar, contractar i adquirir les Entrades per mitjà del Portal, que emplenarà correctament totes les dades que se sol·liciten durant el procés de contractació i que les dades que hi introduirà són veraces, estan actualitzades i no corresponen a cap tercer. En el cas de contractacions efectuades per menors d’edat, la JUNTA CONSTRUCTORA no serà responsable de la validesa del consentiment atorgat per contractar ni de la necessitat que els seus representants legals convalidin aquesta contractació. Així mateix, tampoc és responsabilitat de la JUNTA CONSTRUCTORA comprovar la veracitat o exactitud de les dades proporcionades pels Usuaris. Per tant, la JUNTA CONSTRUCTORA no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin les obligacions de facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita, essent aquestes persones les úniques responsables a tots els efectes de les dades falses o inexactes que introdueixin durant el procés de contractació, així com dels danys i perjudicis de qualsevol mena que causin a la JUNTA CONSTRUCTORA o a tercers per aquesta circumstància. 

3.7.    Quan hagi finalitzat el procés de compra, l’Usuari rebrà un correu electrònic, a l’adreça electrònica que hagi facilitat a tal efecte, on es confirmarà la compra de les Entrades i que contindrà el número de localitzador de reserva i les Entrades adquirides. Amb la recepció d’aquest correu electrònic, l’Usuari podrà:

3.7.1    Imprimir les seves Entrades en paper, comprovant que els codis que identifiquen i individualitzen cada Entrada són perfectament llegibles.
3.7.2    Descarregar al seu terminal mòbil les Entrades en format PDF.
3.7.3    Descarregar les Entrades rebudes en format Passbook o Wallet. 
3.7.4    Descarregar l’app oficial amb l’audioguia inclosa, les Entrades i altres serveis.

3.8.    Les Entrades en qualsevol d’aquests quatre formats tindran la mateixa validesa. Les Entrades tindran un localitzador únic i només es podran fer servir una vegada. 

3.9.    La JUNTA CONSTRUCTORA no acceptarà cap Entrada comprada a través d’una entitat revenedora. 

 

4.    Ús intransmissible i prohibició de revenda de les Entrades

4.1.    No està permesa sota cap circumstància la compra d’Entrades a través del Portal per a finalitats diferents de les expressament previstes en aquestes Condicions.

4.2.    En aquest sentit, i amb la finalitat d’evitar la revenda d’Entrades en condicions perjudicials per als visitants del Temple, l’Usuari no podrà revendre les Entrades a canvi d’un preu ni realitzar qualsevol acte jurídic onerós de transmissió de l’ús de l’Entrada o de la seva propietat en favor de tercers. Tampoc els guies podran comprar Entrades individuals amb la finalitat de revendre-les a tercers. Només els distribuïdors oficials i col·laboradors expressament autoritzats per la JUNTA CONSTRUCTORA podran posar a disposició de tercers les Entrades que hagin adquirit prèviament, i sempre complint estrictament, i en tot cas, amb les condicions acordades prèviament amb la JUNTA CONSTRUCTORA. 

4.3.    La revenda o transmissió onerosa de l’ús o la propietat de l’Entrada a tercers donarà dret a la JUNTA CONSTRUCTORA a: (i) cancel·lar l’Entrada sense abonar cap mena de reemborsament a l’Usuari; (ii) impedir l’accés al Temple al tercer posseïdor o propietari de l’Entrada que hagi estat revenuda o objecte de qualsevol transmissió onerosa, i (iii) reclamar a l’Usuari els danys i perjudicis soferts a conseqüència de la revenda de l’Entrada o de la transmissió onerosa del seu ús o propietat. La JUNTA CONSTRUCTORA prendrà totes les mesures necessàries, siguin judicials o extrajudicials, per perseguir qualsevol conducta que infringeixi el contingut d’aquesta clàusula. 

4.4.    La compra d’una Entrada tampoc legitima l’Usuari a fer-ne cap ús amb finalitats publicitàries, promocionals o de màrqueting (inclosos concursos, promocions, regals o sortejos), si no s’obté el consentiment exprés previ de la JUNTA CONSTRUCTORA. 

4.5.    Així mateix, queda expressament prohibida la instal·lació de la informació i els continguts del Portal en qualsevol terminal o servidor connectat directament o indirectament a Internet o a una xarxa local que permeti l’accés de tercers als mateixos a través de mitjans diferents del Portal. La JUNTA CONSTRUCTORA es reserva el dret a bloquejar l’ús del Portal als Usuaris que l’hagin utilitzat (o existeixin sospites d’haver-lo utilitzat) de forma incorrecta o fraudulenta. 

4.6.    La JUNTA CONSTRUCTORA només es fa responsable de les Entrades adquirides a través del Portal. 

 

 

5.    Política de canvis i devolucions 

5.1.    Com a norma general, un cop adquirides les Entrades per part de l’Usuari, la JUNTA CONSTRUCTORA no admetrà canvis o devolucions d’aquestes. En aquest sentit, els Usuaris que tinguin la condició de consumidors tampoc podran exercir el dret de desistiment previst al Reial decret llei 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, ja que les Entrades tenen caràcter de servei d’esbargiment amb un dia i data previstos.

5.2.    Com a excepció a la norma general anterior, l’Usuari només podrà sol·licitar el canvi o la devolució de les Entrades sempre que aquestes no hagin estat validades, a la seva elecció i d’acord amb els termes previstos en les condicions següents, quan l’Usuari no pugui accedir al Temple (o no pugui fer-ho en les condicions i amb els serveis addicionals adquirits amb l’Entrada) per alguna incidència: (i) relativa a l’accés al recinte; (ii) que impedeixi l’accés a l’Usuari o a qualsevol altre Usuari en les mateixes condicions (per exemple, en casos en què hi hagi un acte al Temple no previst amb suficient antelació i s’hagi de tancar l’horari de visites), (iii) que no sigui imputable a l’Usuari ni a tercers aliens a la JUNTA CONSTRUCTORA (per exemple, per incidències meteorològiques) i (iv) quan presenti un justificant oficial en què s’exposin els motius pels quals no és possible realitzar la visita. En cas que l’Usuari no pugui gaudir dels serveis addicionals per motius que siguin responsabilitat de la JUNTA CONSTRUCTORA, també es realitzarà la devolució d’aquests serveis. L’Usuari no podrà reclamar la devolució dels serveis gaudits o de l’Entrada al Temple. 

5.3.    En cas que es produeixin les circumstàncies previstes a la Condició 5.2 anterior, l’Usuari podrà sol·licitar el canvi de les Entrades, indicant un nou dia i hora per a les noves Entrades, que tindran les mateixes característiques, modalitats i serveis que les originàries. El canvi s’haurà de tramitar necessàriament en el període màxim de quinze (15) dies després de la data en què estava programada la visita al Temple  conforme a l’Entrada originària. La sol·licitud de canvi s’haurà de tramitar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça customer@ext.sagradafamilia.org. En qualsevol cas, la sol·licitud de canvi estarà condicionada per la disponibilitat d’Entrades i l’autorització de cada cas particular per a la nova data i hora seleccionades per l’Usuari. El canvi no tindrà cap càrrec per a l’Usuari. La sol·licitud del canvi també es podrà realitzar a les taquilles del Temple , sempre que hi hagi aforament disponible per al mateix dia en què el visitant es presenti a l’accés. La JUNTA CONSTRUCTORA només acceptarà el canvi de les Entrades quan aquestes hagin estat adquirides a través del Portal i no hagin caducat. 

5.4.    En cas que es produeixin les circumstàncies previstes a la Condició 5.2 anterior, l’Usuari podrà sol·licitar, de forma alternativa al canvi, la devolució de les Entrades. El procediment per a la devolució de les Entrades serà el següent: per sol·licitar la devolució i el reemborsament de les Entrades comprades directament al Portal, l’Usuari haurà de presentar les Entrades, en format digital o paper, facilitar el número de localitzador de la reserva i realitzar la sol·licitud en el període màxim de quinze (15) dies després del dia de la visita previst a l’Entrada originària. La sol·licitud de devolució haurà de tramitar-se mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça customer@ext.sagradafamilia.org. En el cas de devolucions per tancament de serveis i/o tancament del Temple per decisió de l’organitzador, no serà necessària la presentació de les Entrades, sinó que la devolució es farà automàticament amb el mateix mitjà de pagament amb què s’ha fet la compra. La devolució de les Entrades serà nominal, és a dir, únicament podrà sol·licitar-la l’Usuari que les hagi comprat. En cas que la causa de devolució sigui la impossibilitat d’haver accedit a un dels recintes o no haver pogut gaudir d’algun dels serveis addicionals contractats, la devolució i el reemborsament corresponent només es referiran a l’import proporcional de l’Entrada corresponent al recinte o servei afectat segons les tarifes que s’indiquin al Portal en tot moment. El reemborsament del preu de la compra de les Entrades es realitzarà per mitjà del mateix mètode amb què es va fer el pagament. El termini per a la gestió del reemborsament serà d’un màxim de trenta (30) dies des de la seva sol·licitud. En cas d’haver realitzat la compra amb targeta de crèdit o dèbit, el termini de devolució dependrà de l’entitat bancària de cada Usuari. El reemborsament només inclourà el preu de les Entrades abonat per l’Usuari. En cap cas es reemborsarà a l’Usuari qualsevol altre cost o despesa, tals com, a títol enunciatiu, despeses de transport o allotjament. 

5.5.    La JUNTA CONSTRUCTORA no gestionarà i/o autoritzarà canvis ni devolucions d’Entrades comprades a través d’intermediaris o distribuïdors no oficials, que hauran de ser tramitades davant d’aquests tercers i conforme a les seves pròpies condicions. 

 

6.    Drets de propietat intel·lectual i industrial

6.1.    Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Portal, el Temple, i tots els seus elements i continguts són titularitat exclusiva de la JUNTA CONSTRUCTORA, o de tercers, o han estat legítimament cedits o llicenciats a favor de la JUNTA CONSTRUCTORA. En conseqüència, queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, disseminació, divulgació, publicació, processament, distribució, comunicació pública o explotació del Portal, el Temple, i els seus elements i continguts de qualsevol manera per part de l’Usuari, tret per a aquells usos estrictament necessaris per a l’ús dels serveis oferts a través del Portal o dels permesos legalment. 

6.2.    L’Usuari reconeix i accepta que l’ús del Portal o l’adquisició d’Entrades no suposa la transmissió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial, tals com drets d’autor, marques, dissenys o altres drets sobre el Portal, el Temple, i tots els seus elements i continguts.

6.3.    L’Usuari serà l’únic responsable davant de la JUNTA CONSTRUCTORA i tercers de qualsevol infracció de drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga que es realitzin en relació amb el Portal, el Temple, i tots els seus elements i continguts. 

 

7.    Usos no permesos del Portal

7.1.    L’Usuari es compromet a no fer un mal ús del Portal, així com a no utilitzar-lo, o distribuir informació a través del mateix, amb les finalitats següents: dur a terme activitats contràries a qualsevol llei en vigor, a les presents Condicions Generals, a la moral, als bons costums o a l’ordre públic establert, amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives dels drets i interessos de la JUNTA CONSTRUCTORA o de tercers; utilitzar el Portal o una part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com fer un ús comercial del Portal; o establir enllaços o URL al Portal o als seus continguts; alterar, copiar, modificar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, imitar o vendre el Portal o els seus continguts; transmetre un virus o un altre component maliciós que perjudiqui, limiti o danyi el Portal o qualsevol xarxa connectada o que interfereixi en l’ús i gaudi del Portal per a qualsevol altre Usuari; difondre, extreure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol manera, totalment o parcialment, en qualsevol mitjà o suport, qualsevol de les dades o continguts del Portal pertanyents a la JUNTA CONSTRUCTORA sense el seu consentiment previ i per escrit. 

7.2.    Així mateix, l’Usuari es compromet a no utilitzar el nom, la imatge, i qualsevol mena de signe distintiu de la JUNTA CONSTRUCTORA (com ara marques, noms comercials, logotips, etc.) amb qualsevol finalitat. 
7.3.    La JUNTA CONSTRUCTORA es reserva el dret a bloquejar l’accés al Portal d’aquells Usuaris que infringeixin les presents Condicions Generals, els drets de tercers o la legislació aplicable i, en particular, tots els compromisos estipulats a la present clàusula. La JUNTA CONSTRUCTORA conservarà tots els altres drets addicionals que li poguessin correspondre davant qualsevol Usuari, com interposar qualsevol mena d’acció judicial.

 

8.    Exclusió de garanties

8.1.    La JUNTA CONSTRUCTORA no garanteix l’autenticitat ni assumeix cap responsabilitat en relació amb les Entrades que no hagin estat adquirides a través del Portal. 

8.2.    La JUNTA CONSTRUCTORA farà tot el raonable per procurar el correcte funcionament del Portal, però no pot assegurar l’absència d’interrupcions dels serveis amb la finalitat de realitzar tasques de reparació o manteniment del Portal, o de falta de cobertura o errades als equips o les xarxes necessaris per a la transmissió de dades, que són aliens al seu control. En qualsevol cas, la JUNTA CONSTRUCTORA prendrà les mesures que siguin oportunes per reduir aquestes interrupcions. 

8.3.    La JUNTA CONSTRUCTORA no pot garantir que la informació continguda al Portal sigui en tot moment precisa, correcta i actualitzada, però farà tot el possiblement raonable per tal que així sigui.  

 

9.    Responsabilitats

9.1.    La JUNTA CONSTRUCTORA no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota mena de naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Portal per motius aliens a la JUNTA CONSTRUCTORA, així com dels serveis habilitats a través del mateix. 

9.2.    L’Usuari utilitza el Portal pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés al Portal, l’Usuari s’obliga a utilitzar-lo conforme a la Llei i a les presents Condicions Generals, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, responent davant la JUNTA CONSTRUCTORA i/o davant de qualsevol tercer de qualsevol dany o perjudici que pogués causar a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions. En conseqüència, la JUNTA CONSTRUCTORA no es fa responsable de la utilització que l’Usuari realitzi del contingut del Portal que pugui suposar una violació de qualsevol mena de norma, sigui nacional o internacional.

9.3.    L’Usuari serà plenament responsable de totes les dades o continguts que transmetin o comuniquin a la JUNTA CONSTRUCTORA a través del Portal.

9.4.    La JUNTA CONSTRUCTORA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se als dispositius de l’Usuari (hardware i software) i/o als fitxers o documents emmagatzemats en aquests, a conseqüència de la presència de virus en els dispositius de l’Usuari utilitzats per a la connexió als serveis i continguts del Portal, d’un mal funcionament d’Internet, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions del funcionament operatiu del Portal motivats per causes alienes a la JUNTA CONSTRUCTORA. 

9.5.    La JUNTA CONSTRUCTORA no es fa responsable de les despeses derivades de la comunicació i enviament de dades o de la connexió a Internet en què incorri l’Usuari. 

9.6.    L’establiment d’un enllaç del Portal a un altre portal no implica que la JUNTA CONSTRUCTORA accepti ni aprovi els continguts del portal enllaçat. La JUNTA CONSTRUCTORA no controla els continguts de cap portal enllaçat a través del Portal i no assumeix cap mena de responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús per part de l’Usuari de funcionalitats, tecnologies, serveis o portals de tercers. Sens perjudici de l’anterior, i en compliment de la normativa vigent, si la JUNTA CONSTRUCTORA adverteix qualsevol contingut il·legal, suprimirà l’enllaç corresponent i ho comunicarà a les autoritats pertinents. 

9.7.    La JUNTA CONSTRUCTORA no assumirà cap mena de responsabilitat davant cap Entrada que no s’hagi adquirit a través del Portal.

9.8.    La JUNTA CONSTRUCTORA no es fa responsable de cap pèrdua o robatori de les Entrades. L’Usuari ha de custodiar les seves Entrades fins al dia de la visita, i ha d’assumir tota la responsabilitat en el cas que la seva Entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per poder accedir als recintes. Només serà vàlida la primera Entrada que sigui presentada i el codi de la qual es validi. Qualsevol Entrada amb el mateix codi, sigui qui sigui qui la presenti posteriorment, serà totalment invalidada. 

9.9.    Durant la visita al Temple, els visitants hauran de seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions de seguretat indicades que siguin traslladades per la JUNTA CONSTRUCTORA i/o totes aquelles que siguin aplicables seguint la diligència i les mesures de precaució adequades. En aquest sentit, la JUNTA CONSTRUCTORA no serà en cap cas responsable de cap dany, perjudici, cost o despesa que pateixin els visitants o tercers com a resultat d’un incompliment d’aquestes normes, indicacions o instruccions o, en general, d’una actuació o omissió negligent per part seva o de qualsevol tercer aliè a la JUNTA CONSTRUCTORA. 

9.10.    La JUNTA CONSTRUCTORA no serà en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels visitants durant la seva visita al Temple per accions o omissions de tercers no imputables a la JUNTA CONSTRUCTORA. 

9.11.    Els visitants seran exclusivament responsables i respondran davant de la JUNTA CONSTRUCTORA i tercers de qualsevol dany, desperfecte o perjudici que causin al Temple, a qualsevol dels seus elements i/o a tercers durant les visites, sense cap mena de limitació.

9.12.    Qualsevol conducta o acció que pugui dur a terme un menor de setze (16) anys en el moment de realitzar la visita serà responsabilitat exclusiva dels majors d’edat que l’acompanyin. En cas de visites escolars, els professors acompanyants seran els únics responsables de qualsevol conducta o acció que duguin a terme els menors. 

 

10.    Política de modificacions de les Condicions Generals 

10.1.    La JUNTA CONSTRUCTORA es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions Generals en qualsevol moment. L’Usuari trobarà en tot moment la versió vigent de les Condicions Generals al mateix Portal. 

10.2.    La JUNTA CONSTRUCTORA es reserva el dret d’ampliar, reduir o modificar els serveis prestats a través del Portal en qualsevol moment. 

 

11.    Política de Privacitat

11.1.    El Servei de compra online de les Entrades comporta la recollida i el posterior tractament d’informació, inclosa informació de caràcter personal. El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti (les «Dades Personals») és la JUNTA CONSTRUCTORA, i les seves dades de contacte són les que figuren a l’inici de les presents Condicions Generals. 

11.2.    Les Dades Personals de l’Usuari seran tractades per gestionar la compra online de les Entrades.

11.3.    En cas que l’Usuari hagi de facilitar dades personals de tercers a la JUNTA CONSTRUCTORA per, per exemple, realitzar càlculs de tarifa en funció de l’edat dels visitants, l’Usuari es compromet a obtenir el consentiment exprés d’aquests tercers (o dels seus tutors o representants legals) abans de comunicar les dades a la JUNTA CONSTRUCTORA.

11.4.    Igualment, sempre que tingui el consentiment de l’Usuari i mentre no el revoqui, la JUNTA CONSTRUCTORA podrà tractar les Dades Personals per a les finalitats següents: (i) enviar comunicacions comercials a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics; (ii) respondre a les consultes que pugui efectuar l’Usuari quan contacti amb la JUNTA CONSTRUCTORA; (iii) enviar enquestes de satisfacció relacionades amb la visita realitzada, i (iv) tractar informació que la JUNTA CONSTRUCTORA hagi obtingut a través de les cookies, segons es descriu més detalladament a la Política de Cookies, accessible a través de l’enllaç següent: https://sagradafamilia.org/cookies. 

11.5.    Respecte a les comunicacions comercials que s’enviïn per mitjans electrònics, aquestes podran fer-se de forma personalitzada, en funció de l’idioma del navegador, el tipus d’Entrada adquirida i l’antelació de la compra.

11.6.    Així mateix, les Dades Personals seran tractades quan la JUNTA CONSTRUCTORA hagi de complir amb una obligació legal que li sigui d’aplicació, tals com les derivades de la normativa fiscal i de prevenció de blanqueig de capitals. En tals supòsits, les Dades Personals es tractaran durant els terminis establerts a l’esmentada normativa, i seran suprimides una vegada transcorreguts els mateixos. 

11.7.    La base jurídica del tractament és l’execució de la relació contractual entre l’Usuari i la JUNTA CONSTRUCTORA en els termes especificats en aquestes Condicions Generals, essent el tractament de les Dades Personals estrictament necessari per poder beneficiar-se del servei de venda d’Entrades online. 

11.8.    Respecte a les finalitats addicionals d’enviar comunicacions comercials, enquestes de satisfacció i de respondre a les consultes que pugui efectuar l’Usuari quan contacti amb la JUNTA CONSTRUCTORA, la base jurídica és el mateix consentiment prestat per l'Usuari, el qual podrà revocar en qualsevol moment sense que això afecti la prestació del servei. En concret, l'Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment dirigint-se a dades@sagradafamilia.org. Això no impedirà, tanmateix, que li remetem correus electrònics o altres comunicacions vinculades amb el servei de compra online de les Entrades, ja que són necessaris per donar compliment a la relació contractual que mantenim amb l'Usuari.

11.9.    Les Dades Personals seran conservades mentre duri la relació contractual entre la JUNTA CONSTRUCTORA i l’Usuari. Una vegada finalitzada la relació contractual, seran conservades durant el termini necessari per atendre les responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta.

11.10.    Pel que fa a les Dades Personals necessàries per respondre a les consultes que realitzi l’Usuari, així com per remetre-li comunicacions comercials electròniques, aquestes seran conservades mentre l'Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat i, una vegada l’hagi retirat, durant el termini necessari per donar resposta a les responsabilitats que puguin haver-se originat. En tot cas, quan les Dades Personals no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva d’aquestes, es conservaran de forma bloquejada.

11.11.    Només tindran accés a les Dades Personals aquells tercers als quals la JUNTA CONSTRUCTORA hagi encomanat una prestació de serveis. Igualment, quan la JUNTA CONSTRUCTORA hagi de complir amb una obligació legal, podran facilitar-se les Dades Personals als tribunals i autoritats administratives corresponents. 

11.12.    La JUNTA CONSTRUCTORA realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats financeres i passarel·les de gestió de pagaments, per la qual cosa es podran comunicar dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats. Les dades també podran comunicar-se a encarregats del tractament, alguns d’ells ubicats fora de la UE. Els encarregats de tractament ubicats fora de la UE estan acollits a l’acord «EU-US Privacy Shield»: ClickDimensions LLC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNmmAAG&status=Active.

11.13.    L’Usuari podrà exercitar, en els termes reconeguts per la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de les seves dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves Dades Personals, oposar-se al mateix, revocar el consentiment prestat, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades dirigint-se per escrit a l’adreça electrònica dades@sagradafamilia.org. Així mateix, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

12.    Llei aplicable i jurisdicció 

12.1.    Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola comuna, amb el benentès que ho permeti la legislació especial nacional aplicable als Usuaris que tinguin la condició de consumidors. 

12.2.    Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la present relació contractual se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb el benentès que ho permeti la legislació especial nacional aplicable als Usuaris que tinguin la condició de consumidors. 

12.3.    Així mateix, en cas que l’Usuari actuï en la seva condició de consumidor, podrà igualment sotmetre qualsevol disputa relacionada amb les presents Condicions Generals a un procediment de resolució de litigis en línia («ADR»). El llistat de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea pot consultar-se a l’enllaç següent: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.  

12.4.    Això no obstant, la JUNTA CONSTRUCTORA no es compromet ni està obligada a ser part en cap procés de resolució de litigis en línia. 

 

 

NORMATIVA DE LA BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA


13.    Accés i visita 

13.1    L'accés i estada al recinte del Temple estan subjectes a la possessió d’una Entrada vàlidament adquirida conforme a les condicions generals de compra d’entrades en línia i presentada adientment el dia i hora concertats de la visita davant del personal de la JUNTA CONSTRUCTORA. 
13.2    L’Usuari que hagi adquirit les Entrades online haurà de personar-se a l’accés disponible per a aquest propòsit en el temps indicat durant el procés de compra. Una vegada l’Entrada hagi estat validada pel personal de la JUNTA CONSTRUCTORA i el titular legítim de l’Entrada hagi accedit al recinte, el visitant no hi podrà tornar a entrar si l’abandona. Els visitants hauran de conservar l’Entrada durant tota la visita. 
13.3    El personal de la JUNTA CONSTRUCTORA podrà requerir en qualsevol moment als visitants que hagin adquirit les Entrades a preus especials (per raó d’edat o pel fet de ser estudiants, jubilats, membres del Consell Internacional de Museus [ICOM], titulars de la targeta de premsa PressCard Barcelona, discapacitats, aturats, religiosos, pertanyents a famílies nombroses o monoparentals, o usuaris amb possessió d’un descompte per a entitats amb les quals la JUNTA CONSTRUCTORA hagi signat un conveni) que ho acreditin documentalment.
13.4    El personal de la JUNTA CONSTRUCTORA podrà denegar l’accés al Temple en cas que les Entrades estiguin malmeses, trencades, presentin indicis de falsificació o de revenda. En cas que es detecti una Entrada falsificada o revenuda, la JUNTA CONSTRUCTORA es reserva el dret d’iniciar accions legals contra la persona que la presenti o contra el responsable de la falsificació o revenda. 
13.5    La JUNTA CONSTRUCTORA es reserva la possibilitat d’escorcollar els visitants i les seves pertinences per motius de seguretat, en virtut de l’establert a la normativa aplicable. El visitant serà sotmès al control de bosses, motxilles, equipatges i efectes personals. En cap cas es permet l’entrada al Temple amb objectes que puguin ser considerats perillosos o prohibits. En cas que es detecti un objecte perillós, l'objecte podrà ser requisat fins a la sortida o entregat a les forces i cossos de seguretat, segons el cas, o es podrà denegar l'accés del visitant al Temple. S'entén com a objecte perillós o prohibit: (i) qualsevol mena d'arma, com ara objectes punxants, ganivets o objectes similars perillosos o que puguin ser utilitzats com a tals; (ii) substàncies estupefaents, i (iii) pancartes, símbols, emblemes o llegendes que puguin suposar una incitació a la violència o que siguin contraris als valors i principis que governen el Temple, i/o la JUNTA CONSTRUCTORA. 
13.6    La JUNTA CONSTRUCTORA es reserva el dret d’admissió en virtut de l’establert al Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Tanmateix, la JUNTA CONSTRUCTORA podrà denegar l’accés o la permanència al Temple a qualsevol visitant que: (i) manifesti símptomes que evidenciïn que es troba sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpiques, estimulants o equivalents; (ii) mostri una actitud que suposi o pugui suposar un perill directe o indirecte per a la resta de persones, el personal de la JUNTA CONSTRUCTORA i/o per a les instal·lacions del Temple, o (iii) incompleixi alguna de les normes establertes en aquestes Condicions Generals i normativa. 
13.7    No està permesa l’entrada d’animals al Temple, excepte gossos d’assistència.
13.8    Els menors de setze anys hauran de venir acompanyats sempre d’un adult per a poder accedir al Temple.
13.9    El desallotjament del Temple es realitzarà quinze minuts abans del tancament.

 

14.     Espais

14.1    La JUNTA CONSTRUCTORA es reserva el dret de modificar itineraris o de limitar els espais visibles del Temple  per motius de seguretat, restauració, manteniment, condicions meteorològiques adverses o esdeveniments puntuals. Aquests canvis no afectaran el preu de les Entrades ni donaran dret a l’Usuari a cap reclamació.
14.2    La JUNTA CONSTRUCTORA, en compliment de la normativa legal, regularà l’aforament del Temple i dels seus espais segons criteris de seguretat i/o de conservació dels respectius espais. 
14.3    Per a garantir la seguretat de persones i instal·lacions, el Temple disposa de càmeres de videovigilància dins el recinte i al perímetre exterior. D’acord amb la llei s’informa els visitants de la incorporació de les imatges al fitxer de videovigilància de titularitat de la JUNTA CONSTRUCTORA mitjançant cartells informatius.

 

15.     Conducta a l’interior del recinte

15.1    La JUNTA CONSTRUCTORA, en estricte compliment i respecte del CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE LA FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, respecta, protegeix i fomenta els principis d’actuació, conductes, compromisos i valors que s’hi estableixen. Així mateix, la JUNTA CONSTRUCTORA vetlla per fer extensiu el compliment i l’abast del contingut del referit Codi ètic i de conducta a aquelles terceres persones, físiques o jurídiques, que presten serveis o subministren béns a la JUNTA CONSTRUCTORA, així com a aquelles altres persones, físiques o jurídiques, o entitats que es relacionen en el tràfic ordinari de la JUNTA CONSTRUCTORA. En aquest sentit, el DISTRIBUÏDOR manifesta que amb l’acceptació de les Condicions Generals assumeix també un compromís de legalitat i ètica i, en particular, s’obliga a: 

(i) Respectar, protegir i fomentar els drets humans i les llibertats públiques contemplades a la Declaració Universal dels Drets Humans, garantint la llibertat d’expressió i un tracte correcte, sense fer ús de desqualificacions ni ofenses de cap mena, i abstenint-se de dur a terme qualsevol comportament que de manera directa o indirecta promogui actuacions discriminatòries o abusives. 
(ii) Respectar, protegir i fomentar la dignitat personal, la privacitat i els drets personals de totes les persones amb què interactuï amb motiu o a conseqüència de la compra d’entrades, l’ús del mòdul, així com durant la seva estada en el temple, coneixent i acceptant que no serà tolerada cap mena de discriminació per origen, nacionalitat, religió, raça, gènere, edat o orientació sexual, entre d’altres, ni cap mena de conducta d’assetjament verbal ni físic fonamentat en aquests motius ni en cap altre.

15.2    Per respecte a la resta de visitants i per mantenir l’ambient de recolliment propi d’una església com el Temple, els visitants hauran de comportar-se d’acord amb els estàndards adequats a la condició del Temple, evitaran comportaments no decorosos i l’ús de tons de veu o altres sorolls que puguin alterar l’atmosfera del Temple. 
15.3    Durant la visita, els visitants hauran de mantenir un comportament cívic i evitar aglomeracions i corredisses dins el Temple. 
15.4    Queda prohibit qualsevol mena d’acte reivindicatiu, polític o de qualsevol índole dintre del Temple. 
15.5    No es permet fumar, beure ni menjar a l’interior del Temple durant tota la visita. Només es permet el consum a les zones exteriors del Temple de begudes adquirides a les màquines expenedores del mateix Temple.

 

16.     Indumentària 

16.1    Per raons de seguretat, no es permet l’ús de gorres ni barrets dintre del Temple, excepte per motius religiosos, de culte o de salut degudament justificats. 
16.2    Els visitants del Temple hauran de respectar les obligacions de vestimenta següents: 
16.2.1 No es podrà entrar al recinte descalç.
16.2.2    No es permet entrar amb roba transparent.
16.2.3    No es permet entrar amb pantalons i faldilles que no cobreixin, com a mínim, mitja cuixa.
16.2.4    No es permet entrar amb roba de bany. 
16.2.5    No està permesa l’entrada amb indumentària orientada a celebracions de qualsevol mena ni amb ornaments dissenyats per distreure o cridar l’atenció amb finalitats artístiques, religioses, promocionals o de qualsevol altra mena.

16.2.6    No es permetrà l'accés de persones amb les espatlles descobertes a la capella del Santíssim Sagrament

 

17.     Fotografies
17.1    No es permet accedir a la Basílica amb equipament fotogràfic, de gravació sonora i/o videogràfic. Només ho podran fer els mitjans autoritzats prèviament per escrit pel Departament de Premsa.
No es permet accedir a la Basílica amb equipament fotogràfic, d'enregistrament sonor i/o videogràfic professional per realitzar sessions de fotos i/o vídeos amb indumentària orientada a celebracions de qualsevol tipus, ni amb ornaments dissenyats per distreure o cridar l’atenció amb finalitats artístiques, religioses, promocionals o de qualsevol altre gènere.
Tampoc no es permet fer fotografies, realitzar enregistraments de so i/o videogràfics o retransmetre continguts des del recinte de la Basílica amb finalitats comercials, publicitàries o divulgatives sense l'autorització prèvia i per escrit de la Fundació.
En cas que el visitant incompleixi aquesta obligació, i addicionalment als remeis que pugui adoptar la JUNTA CONSTRUCTORA arran d'aquest incompliment, l'Usuari i, si escau, el visitant, assumiran íntegrament qualsevol responsabilitat que pugui sorgir davant de tercers per la captació i ús no consentits de qualsevol imatge del Temple. 


18.     Serveis d’audioguies, audiodescripció i signoguies

18.1    La JUNTA CONSTRUCTORA posa a disposició dels visitants una audioguia descarregable amb contingut explicatiu de la Basílica de la Sagrada Família disponible en 19 idiomes: català (CA), castellà (ES), Euskera (EU), Gallec (GL),  anglès (EN), francès (FR), alemany (DE), italià (IT), xinès (ZH), japonès (JA), portuguès (PT), rus (RU), hongarès (HU), coreà (KO), suec (SV), finès (FI), polonès (PL), neerlandès (NL) i ucraïnès (UK) i inclosa en tots els tipus d’Entrades disponibles. La durada de l’audioguia és quaranta-cinc (45) minuts o de vint-i-cinc (25) minuts, depenent de si la visita és regular o exprés. Els Usuaris hauran de tenir en compte aquesta durada a l’hora de planificar adequadament la seva visita. 
18.2    En cas d’impossibilitat de descàrrega de l’audioguia per diferents motius, una vegada dins del Temple s’entregarà en compensació una audioguia. Abans d’abandonar el Temple, l’Usuari l’haurà de retornar en perfecte estat d’ús i conservació, en les mateixes condicions que les de lliurament. Els Usuaris respondran de tots els danys causats a l’audioguia. En l’última hora d’obertura només s’entregarà la versió exprés.
18.3    El servei d’audioguies inclou també un servei d’audiodescripció en català, castellà i anglès, i un servei de signoguia en llengua de signes catalana, castellana i internacional. 

 

19.     Torres

19.1    La visita a les torres del Temple, que podrà ser contractada durant el procés de compra de les Entrades, es realitzarà amb ascensor a la pujada i la baixada serà a peu. Per tal de poder accedir a les torres, els visitants hauran de dipositar tot el seu equipatge i qualsevol complement (com ara motxilles o objectes similars) a les consignes. 
19.2    Les torres romandran tancades per raons de seguretat quan les condicions meteorològiques siguin adverses. En aquests casos, l’Usuari tindrà dret a la devolució parcial de les Entrades en els termes establerts a la Condició 5.2 anterior (es tornarà a l’Usuari l’import abonat per la visita de les torres, però en cap cas l’import abonat per la visita del Temple). 
19.3    Per raons de seguretat, no podran pujar a les torres cadires de rodes, cotxets de nadons, persones d’edat avançada o amb mobilitat reduïda, embarassades i persones amb vertigen, anèmia, tendència al mareig, claustrofòbia, problemes cardíacs, problemes respiratoris o altres afeccions similars. Els menors de sis (6) anys no podran visitar les torres, i fins als setze (16) anys hauran d’anar acompanyats per un adult. 
19.4    El personal de la JUNTA CONSTRUCTORA podrà denegar la visita a les torres a tot aquell visitant que no compleixi aquests requeriments. En aquests casos, el visitant tindrà dret a reclamar l’import de la visita a les torres, però no el de l’Entrada al Temple ni el d’altres serveis addicionals que hagi pogut contractar.

 

20.     Grups

20.1    Per a cada grup es permetrà un màxim de tres (3) acompanyants gratuïts (guies oficials, tour leaders o traductors) sempre que aquests estiguin acreditats com a tal amb la documentació corresponent. Les Entrades dels acompanyants s’hauran de reservar prèviament. En el cas dels grups escolars, per cada quinze (15) escolars es permetrà un (1) professor amb Entrada gratuïta; cadascun de la resta de docents que acompanyin el grup haurà d’adquirir una Entrada de professor amb cost. 
20.2    És obligatori per a tots els grups de més de deu (10) persones l'ús d'emissors-receptors, per tal que el guia realitzi l'explicació. Els grups poden ser de màxim trenta (30) persones. Segons la normativa de la JUNTA CONSTRUCTORA, tot grup ha de venir acompanyat d'un guia oficial acreditat per la Generalitat de Catalunya. El responsable acreditat de cada grup serà el responsable de retornar a la JUNTA CONSTRUCTORA l’emissor-receptor o, si escau, les audioguies, en perfecte estat d’ús i conservació, en les mateixes condicions que les de lliurament, i respondrà de tots els danys causats a l’audioguia per qualsevol membre del grup. En cas de visites per a grups Sagrada Família amb visita guiada, el responsable de retornar l’emissor-receptor o, si escau, les audioguies, serà el guia oficial de la Sagrada Família.